Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou MARTICO, s.r.o. na základe § 83 ods. 1 a ďalších ustanovení zákonač. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: MARTICO, s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Východná 14, 036 01 Martin

Identifikačné číslo (IČO): 31559051

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka: 317/L

Kontaktné údaje: https://www.martico.sk/contacts

2. Rozsah ponúkaných služieb

V rámci elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej siete poskytovaných spoločnosťou MARTICO, s.r.o. tvoria základný rozsah nasledujúce služby:

- Internetové služby

- Služby televízie (retransmisia)

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach spoločnosti MARTICO, s.r.o. pre poskytovanie elektronických komunikácií (ďalej aj ako "Všeobecné Podmienky"). Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky .

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní elektronických komunikačných služieb, alebo v prípadoch bez viazanosti vo Všeobecných podmienkach .

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarifách príslušných služieb. Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete na www.martico.sk/stranka/na-stiahnutie .

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou je obsiahnutý v časti VI. Reklamačný poriadok Všeobecných podmienok spoločnosti MARTICO, s.r.o., ktorých aktuálne znenie nájdete na www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky .

6. Mechanizmy na urovnanie sporov

Informácie o práve účastníka predložiť spor po uskutočnení reklamačného konania Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb, nájdete v časti VII. Všeobecných podmienok , ktorých aktuálne znenie nájdete na www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky .

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

7. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou MARTICO, s.r.o. nájdete v Tarifách príslušných služieb a na stránke www.martico.sk/kontakt .

8. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti II., článok 3 Všeobecných podmienok , ktorých aktuálne znenie nájdete na www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky .

V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť MARTICO, s.r.o. v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných Všeobecných podmienkach oznámi užívateľovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb bez sankcií, ak užívateľ tieto zmeny neakceptuje.

9. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou MARTICO, s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb. Aktuálne znenia nájdete na :

www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky

www.martico.sk/stranka/na-stiahnutie

10. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. aktuálne neponúka produkty špecificky určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

11. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti MARTICO, s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb.

O používanie Služby sa môže uchádzať každý záujemca. Aktuálne znenia nájdete na :

www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky

www.martico.sk/stranka/na-stiahnutie

12. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej Tarife pre poskytovanie služieb a na webovej stránke. Aktuálne informácie a znenia týchto dokumentov nájdete na :

www.martico.sk/stranka/internet

www.martico.sk/stranka/na-stiahnutie

Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania (download) a odosielania (upload) dát v rámci služieb prístupu k sieti internet.

Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% maximálnej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20% z maximálnej rýchlosti. Viac...

13. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad pravidlá správneho využívania služieb (FUP), filtrovanie, blokovanie, agregácia) a tiež informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým používateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú sú uvedené najmä vo Všeobecných podmienkach a v Tarife služieb pre danú službu. Aktuálne znenia nájdete na :

www.martico.sk/stranka/vseobecne-podmienky

www.martico.sk/stranka/na-stiahnutie

14. Informácie v súlade s prílohou č. 2 Všeobecného povolenia

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnej Tarife k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

15. Informácie o službe televízie (retransmisia)

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 informuje, že prístup k programovým službám verejnosti získala od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za služby televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.

16. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Pravidelné mesačné poplatky za poskytovanie služieb sa uhrádzajú vopred do 15-teho dňa príslušného obdobia za zvolenú službu v súlade s platnou tarifou pričom 15. (pätnásty) deň je posledný dňom splatnosti. Dňom splatnosti mesačného poplatku sa rozumie deň pripísania úhrady na účet spoločnosti MARTICO, s.r.o.. Pri úhradách prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je nutné vždy uvádzať spravny variabilný symbol platby. Inak užívateľ berie na vedomie, že takéto platby bez správneho variabilného symbolu nebudú riadne zaúčtované a bude to považované za omeškanie užívateľa s úhradou ceny.

Ak užívateľ nezaplatil cenu za poskytované služby v termíne splatnosti, spoločnosť MARTICO, s.r.o. najskôr upozorní užívateľa v zvyčajne druhý pracovný deň po splatnosti na túto skutočnosť nespoplatnenou upomienkou, predovšetkým formou SMS správy na kontaktné telefóne číslo alebo e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu.

V prípade oneskorenia úhrady ceny služby spojeného s potrebou zaslania písomnej upomienky môže byť užívateľovi účtovaná sankcia vo forme zmluvnej pokuty, resp. sankčného poplatku vo výške podľa platnej Tarify.

Ak užívateľ neuhradí cenu za poskytované služby ani po uplynutí dodatočnej lehoty 10 dní od upozornenia má spoločnosť MARTICO, s.r.o. právo pristúpiť k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb. V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku za obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb vo výške podľa platnej tarify.

Ak užívateľ neuhradí cenu za poskytované služby ani do 45 dní po jej splatnosti, spoločnosť MARTICO, s.r.o. má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb. V prípade ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, spoločnosť MARTICO, s.r.o. má právo vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve alebo príslušnom dodatku s viazanosťou.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Vo všeobecnosti spoločnosť MARTICO, s.r.o. uplatňuje politiku upozornenia užívateľa na nezaplatenú službu dostatočný čas pred blokovaním služieb.