Všeobecné podmienky

ČASŤ I. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. so sídlom Východná 14, 03601 Martin, Slovenská republika, IČO: 31559051, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 317/L, je oprávneným držiteľom registrácie retransmisie č.TKR/27 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu podľa § 56 a nasl. zákona 308/2000 Z.z. ktoré nadobudlo platnosť dňa 14.12.1994.

MARTICO, s.r.o. je telekomunikačný podnik oprávnený v zmysle udelenej registrácie:

a) zriaďovať a prevádzkovať verejnú telekomunikačnú sieť určenú na jednosmerné šírenie televíznych a rozhlasových signálov po vedení,

b) poskytovať služby elektronických komunikácií.

Tieto všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií sa vzťahujú výhradne na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a pre poskytovanie služieb podľa jednotlivých programových ponúk. Prehľad programových ponúk a ďalších služieb poskytovaných spoločnosťou MARTICO, s.r.o. je uvedený v tarife. Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na prevádzku koncových zariadení (televízny a rozhlasový prijímač).

Článok 2 Vymedzenie základných pojmov.

Uvádzané pojmy majú v týchto všeobecných podmienkach pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií nasledovný význam:

„Spoločnosť MARTICO“ je zmluvnou stranou - poskytovateľom v zmluve o pripojení, uzavretej s účastníkom

„Užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou v zmluve o pripojení uzavretej so spoločnosťou MARTICO.

„Všeobecné podmienky“ sú podmienky pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií, ktoré sú súčasťou zmluvy o pripojení ďalej len (VP).

„Tarifa“ je cenník, ktorý upravuje sadzby cien za jednotlivé programové ponuky a ďalšie iné služby a podmienky poskytovania zliav z týchto sadzieb.

„Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií prostredníctvom KDS“ ďalej len „Zmluva o pripojení“, je písomná dohoda o podmienkach poskytovania služieb medzi MARTICO a užívateľom a pozostáva zo všetkých takých zmluvných dokumentov, ktoré sú označené totožným číslom zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

„Zmluvné dokumenty“ sú VP, ako aj všetky písomné dohody, dodatky a dokumenty, ktorými sa mení alebo dopĺňa zmluva o pripojení.

„Sieť - Káblové distribučné systémy KDS“ je verejná telekomunikačná sieť, realizovaná káblovými rozvodmi s pevne ukončenými koncovými bodmi v účastníckej zásuvke.

„Služba“ je na základe písomnej zmluvy o pripojení poskytovaná verejná komunikačná služba spočívajúca a) v prenose nezmenených TV a R programov v rôznych programových ponukách b) prístupe do siete internet a ďalšie služby s ňou súvisiace poskytované prostredníctvom Siete internet alebo v súvislosti s ňou, prostredníctvom káblových distribučných systémov.

„e-mail adresa“ je adresa elektronickej pošty Užívateľa, ktorú si zvolí Užívateľ podľa možností Poskytovateľa.

„Zariadenie“ sú telekomunikačné zariadenia, prostredníctvom ktorých sú poskytované verejné elektronické komunikačné služby (napr. káblový modem, SetTopBox, CAM modul, prístupová karta a ich príslušenstvo). Zariadenia sú majetkom poskytovateľa (ak nebolo dohodnuté inak) a patria medzi telekomunikačné zariadenia, ktoré sú chránené príslušnými ustanoveniami právneho poriadku, vrátane Trestného zákona.

„Koncový bod" je fyzické rozhranie (účastnícka zásuvka), účastnícka prípojka k sieti, na ktoré sa pripájajú koncové telekomunikačné zariadenia poskytovateľa. Koncový bod sa nachádza vo vnútri nehnuteľnosti na adrese uvedenej v zmluve o pripojení ako miesto inštalácie.

„Počítačom“ sa rozumie hardwarové a softwarové vybavenie, vstupné a výstupné zariadenia.

„Porucha" je stav, ktorý užívateľovi znemožňuje využívať služby v stanovenom rozsahu a kvalite a na obnovenie prevádzkového stavu je nutné poruchu odstrániť.

„Pripojením" sa rozumie pripojenie počítača na sieť za účelom poskytovania služieb.

„Prístupovým heslom“ sa rozumie heslo k Marticonet adrese, heslo k domovskej stránke a iné heslá, ktoré môžu byt podľa okolností potrebné pre užívanie služieb.

„PIN kód“ je číselný údaj slúžiaci na identifikáciu užívateľa v komunikácii s spol. MARTICO, stanovený podľa určeného postupu.

„Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného zmluvou o pripojení, a ktoré sú (a) označené ako dôverné alebo (b) je na základe iných okolností rozpoznateľné, že sú dôverné alebo (c) sú označené ako obchodné tajomstvo.

„Zriadenie káblovej prípojky“ je administratívny a technický postup spoločnosti MARTICO, ktorým sa umožní užívateľovi, ktorý splnil dohodnuté podmienky, prístup k službám elektronických komunikácií.

„Odpojenie služieb elektronických komunikácií“ je administratívny a technický postup spoločnosti MARTICO ktorým sa znemožní užívateľovi prístup k službám elektronických komunikácií.

„Klientske centrum“ je obchodný priestor označený logom spoločnosti MARTICO v ktorom sú k dispozícií tieto všeobecné podmienky a tarifa pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií ako aj ďalšie doplnkové informácie o službách. V týchto priestoroch uzatvára spoločnosť MARTICO zmluvy o poskytovaní služieb.

ČASŤ II. ZMLUVNÝ VZŤAH S UŽÍVATEĽOM

Článok 1 Zmluva o pripojení.

1.Spoločnosť MARTICO poskytuje služby elektronických komunikácií na základe písomne uzavretej zmluvy o pripojení medzi užívateľom a spoločnosťou MARTICO. Vzájomné vzťahy zmluvných strán rieši zákon 452/2021 o elektronických komunikáciách a podrobnosti upravujú zmluva o pripojení, tieto všeobecné podmienky a tarifa.

2.Zmluva o pripojení je obojstranný právny úkon, v ktorom sa spoločnosť MARTICO zaväzuje zriadiť pripojenie, poskytovať službu elektronických komunikácií a poskytnúť užívateľovi na dobu trvania zmluvného vzťahu zariadenie a užívateľ sa zaväzuje za túto službu uhrádzať pravidelné poplatky v zmysle platnej tarify.

3.Podstatnými náležitosťami zmluvy o pripojení je označenie zmluvných strán, dohodnutá programová služba, umiestnenie koncového bodu pre poskytovanie služby a doba na ktorú je uzavretý zmluvný vzťah. Cena služby je v zmluve o pripojení dohodnutá s odkazom na tarifu. Aktuálne informácie o rozsahu služby sú uvedené v platnej tarife.

4.Spoločnosť MARTICO pri poskytovaní služby nezriaďuje konkrétne fyzické pripojenie počítača do siete Internet a nezabezpečuje jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť. Spoločnosť MARTICO nie je zodpovedná za odstraňovanie a ani za obstarávanie odstraňovania prípadných porúch a výpadkov v činnosti takéhoto pripojenia a nezodpovedá ani za škodu takto spôsobenú užívateľovi.

5.Ustanovenie predchádzajúceho bodu platí rovnako aj vo vzťahu ku všetkým telekomunikačným zariadeniam, systémom a sieťam, ktoré nie sú súčasťou siete.

6.Spoločnosť MARTICO poskytuje službu ako časovo neobmedzenú službu.

7.Súčasťou produktov nie je zabudovaná ochrana pred potenciálnymi hrozbami proti užívateľovi, ktoré vyplývajú z charakteru siete Internet, najmä jej otvorenosti voči ostatným používateľom prístupu do siete Internet kdekoľvek na svete.

Článok 2 Uzavretie zmluvy o pripojení.

1.Spoločnosť MARTICO je povinná uzavrieť zmluvu o pripojení ak neexistujú vážne dôvody na jej odmietnutie uvedené nižšie, s každým žiadateľom o jej uzatvorenie ak tento:

a) požiada o uzatvorenie zmluvy o pripojení,

b) pristúpi na podmienky zmluvy o pripojení,

c) pristúpi na tieto VP pre poskytovanie služby elektronických komunikácií,

d) predloží platné doklady preukazujúce jeho totožnosť a doklady potvrdzujúce jeho vlastnícky resp. nájomný vzťah k priestorom v ktorom má byť poskytovaná služba elektronických komunikácií.

2.Spoločnosť MARTICO je oprávnená odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení ak poskytovanie služieb elektronických komunikácií je v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo ak žiadateľ o jej uzavretie:

a) nedáva záruku, že bude dodržiavať dohodnuté podmienky zmluvy o pripojení,

b) nepristúpi na podmienky zmluvy o pripojení a tieto VP,

c) nepredloží informácie preukazujúce jeho totožnosť a doklady potvrdzujúce jeho vzťah k priestorom v ktorom má byť poskytovaná služba elektronických komunikácií.

d) žiadateľ nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu o pripojení preto, že je dlžníkom spol. MARTICO alebo iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby a/alebo elektronické komunikačné siete alebo spol. MARTICO alebo iný podnik už predtým odstúpil od zmluvy o pripojení s ním alebo zmluvu o pripojení s ním vypovedal

Článok 3 Platnosť a účinnosť zmluvy o pripojení.

1.Zmluva o pripojení sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.Zmluva o pripojení nadobudne platnosť v deň jej uzatvorenia oboma zmluvnými stranami t.j. podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva o pripojení môže byť uzavretá len s jedným užívateľom.

3.Užívateľ, ktorý je právnická alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri, podpisuje zmluvu o pripojení v súlade s dokladom o právnej subjektivite užívateľa.

4.Spoločnosť MARTICO je oprávnená meniť tieto VP a tarifu. Informáciu o zmene a dátume platnosti nových VP a tarify je povinná verejne oznámiť užívateľom 30 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti, prostredníctvom klientskeho centra a webovej stránky www.martico.sk.

5.Všeobecné podmienky platia aj po skončení platnosti zmluvy o pripojení až do času úplného vysporiadania vzájomných vzťahov, plynúcich zo zmluvy o pripojení, medzi spol. MARTICO a užívateľom.

6.Dohoda o zmene VP a o zmene tarify medzi spoločnosťou MARTICO a užívateľom sa považuje za platne uzatvorenú okamihom prvého použitia služby, počas účinnosti zmenených VP a tarify.

7.Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok resp. tarify, má právo vypovedať zmluvu o pripojení. Výpovedná lehota v tomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti nových všeobecných podmienok. Zmenou zmluvy o pripojení však nie je úprava VP, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.

Článok 4 Zmeny a odstúpenie od zmluvy o pripojení

1.Zmluva zaniká: (a) uplynutí obdobia na ktoré bola uzavretá, (b) dohodou zmluvných strán, (c) odstúpením od zmluvy, (d) vypovedaním zmluvy.

2.Zmeny zmluvy o pripojení je možné uskutočniť po dohode oboch zmluvných strán výhradne písomne.

3.Užívateľ môže požiadať o zmenu rozsahu poskytovaných služieb od nasledujúceho predplatného obdobia a to najneskôr 20 dní pred ukončením bežného predplatného obdobia a to aj prostredníctvom zaslanej emailovej správy resp. vyplnením webového formulára na www.martico.sk. Spoločnosť MARTICO môže stanoviť povinnosť a podmienky identifikácie PIN kódom a variabilným symbolom.

4.Písomná forma dodatku k zmluve o pripojení sa nevyžaduje v súvislosti so zmenou týchto VP alebo zmenou ceny a zloženia programových ponúk podľa tarify.

5.Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak má poskytovanie služieb elektronických komunikácií takú vadu, kvôli ktorej ju nemožno ďalej dohodnutým spôsobom užívať a spoločnosť MARTICO i napriek dodatočnej výzve užívateľa vadu v 15-dňovej lehote neodstránila, ak nebolo dohodnuté inak.

6.Spoločnosť MARTICO je oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení ak užívateľ:

a) neoprávnene zasiahne do verejného telekomunikačného zariadenia alebo takýto zásah umožní tretej osobe hoci aj z nedbanlivosti,

b) nezaplatil cenu za poskytovanie služieb elektronických komunikácií ani do 45 dní po splatnosti,

c) pripojil koncové telekomunikačné zariadenie, ktorého technická spôsobilosť nebola povolená a ani na výzvu poskytovateľa ho neodpojí,

d) používa verejnú telekomunikačnú službu takým spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti MARTICO kontrolu jej používania,

e) odmietne sprístupnenie bytu resp. domu pre potreby servisnej, diagnostickej a montážnej činnosti.

f) opakovane porušuje zmluvu o pripojení a/ alebo tieto VP.

7.Zmluvu o pripojení môžu vypovedať obe zmluvné strany aj bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

8.Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak využije pri uzatváraní zmluvy akciové ceny, nepožiada počas doby uvedenej v dodatku o ukončenie zmluvy resp. pozastavenie služby a ani sa nedopustí takého konania ani neumožní také konanie, na základe ktorého by spol. MARTICO vzniklo právo prerušiť poskytovanie služby alebo právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov porušenia povinností na strane užívateľa. V prípade porušenia tohto záväzku sa užívateľ zaväzuje zaplatiť sumu zľavy z ceny poskytnutej v akcii resp. zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v akciovom dodatku.

9.Spoločnosť MARTICO je oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení bez výpovednej lehoty v prípade, ak telekomunikačné zariadenie musí byť odstavené alebo odstránené v dôsledku vplyvu vyššej moci alebo zásahu tretích osôb.

10. Užívateľ týmto udeľuje súhlas s prevodom a postúpením práv a povinností vyplývajúcich spol. MARTICO zo zmluvy o pripojení na tretiu osobu.

11. Užívateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy o pripojení podľa tohto odseku, ak zmena zmluvy o pripojení je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.

12. Zmluva o pripojení zaniká tiež smrťou užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho právoplatným vyhlásením za mŕtveho, alebo zánikom užívateľa, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu.

ČASŤ III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 1 Práva a povinnosti spoločnosti MARTICO

1. Spoločnosť MARTICO má právo na úhradu ceny za poskytnutú službu elektronických komunikácií v zmysle uzatvorenej zmluvy o pripojení a iných administratívnych poplatkov podľa platnej tarify

2. Spoločnosť MARTICO má právo na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby užívateľovi, bez toho aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, z dôvodu neuhradenia splatnej ceny podľa bodu 1 tohto článku, v dodatočnej lehote 10 kalendárnych dní po dátume splatnosti ceny za poskytnuté služby, napriek predchádzajúcemu náležitému upozorneniu, a to až do zaplatenia alebo do zániku zmluvy o pripojení. Spätné pripojenie uskutoční po preukázateľnom pripísaní dlžnej ceny a ceny za znovupripojenie v súlade s platnou tarifou na účet spoločnosti MARTICO, pričom ustanovenia bodu 6, článku 4, časti II týmto nie sú dotknuté.

3. Spoločnosť MARTICO má právo na dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby užívateľovi, bez toho aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, pre výkon opráv a revízií v snahe predísť poškodeniu siete. Toto prerušenie oznámi užívateľovi pokiaľ možno vopred v primeranej lehote aj s predpokladanou dobou prerušenia.

4. Spoločnosť MARTICO má právo na náhradu škody spôsobenej užívateľom na verejnej telekomunikačnej sieti – KDS a na verejnom telekomunikačnom zariadení.

5. Spoločnosť MARTICO je oprávnená zriaďovať a prevádzkovať KDS len na základe povolenia vydaného príslušným povoľujúcim orgánom a na základe požiadavky užívateľa je povinná dať overiť parametre systému KDS príslušným orgánom.

6. Spoločnosť MARTICO je povinná:

a) poskytnúť služby elektronických komunikácií v kvalite podľa platných technických noriem a v rozsahu podľa zmluvy o pripojení,

b) použiť na zabezpečenie prevádzky KDS len prvky a telekomunikačné zariadenia, ktoré majú schválenú technickú spôsobilosť v zmysle všeobecne záväzných predpisov,

c) včas informovať užívateľa o termínoch montážnych prác, merania a nastavovaní systému KDS a súčasne ho požiadať o súčinnosť pri týchto úkonoch,

d) odstrániť poruchy telekomunikačného zariadenia v normálnom pracovnom čase. Nezodpovedá za poruchy systému spôsobené výpadkami elektrickej energie, interferenciami alebo inými príčinami, ktoré nedokáže ovplyvniť. Nepreberá zodpovednosť za poruchy, ktoré vznikli zásahom alebo iným konaním užívateľa, ktoré sú v rozpore s týmito VP,

e) neposkytovať tretím osobám údaje o užívateľovi., Dodržiavať ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 2016/679 - všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Pravidlá ochrany údajov zverejní prevádzkovateľ na svojom webovom sidle. www.martico.sk

f) zabezpečovať pohotovostnú službu po pracovnej dobe, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja v určených hodinách,

g) zabezpečovať prevádzku a údržbu systému KDS až po koncový bod, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

h) zabezpečiť svojimi technickými zariadeniami, SetTopBox-om (STB), dekódovacím modulom CAM a prístupovou kartou (smart card) možnosť príjmu programov digitálnej televízie na kompatibilnom televíznom prijímači užívateľa,

i) zrealizovať aktiváciu služieb resp. zmenu rozsahu poskytovaných služieb na zariadení bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti o aktiváciu resp. zmenu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia žiadosti o aktiváciu resp. zmenu.

j) poskytnúť užívateľovi prístupové heslo, ktoré je oprávnený zmeniť, pokiaľ si to vyžadujú technické, prevádzkové alebo organizačné dôvody na jej strane . užívateľ sa zaväzuje so svojim prístupovým heslom nakladať ako s dôvernou informáciou a utajovať ho. Užívateľ nesie zodpovednosť za použitie svojho prístupového hesla. Užívateľ môže písomne, prípadne iným spôsobom, požiadať o zmenu svojho Prístupového hesla.

7. Zariadenia pre poskytovanie služieb a ich súčasti sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti MARTICO a tá je oprávnená ich podľa svojho uváženia meniť, doplňovať, premiestňovať a upravovať, ak nebolo dohodnuté inak.

8. Spoločnosť MARTICO zapožičiava zariadenie užívateľovi oproti zaplatenému depozitu podľa aktuálne platného cenníka, ak nebolo dohodnuté inak.

9. Spoločnosť MARTICO sa zaväzuje užívateľovi vrátiť depozit najneskôr do 15 dní po vrátení úplného a nepoškodeného zariadenia vrátane príslušenstva.

10. Spoločnosť MARTICO si vyhradzuje právo na zmeny televíznych a rozhlasových programov vo svojej programovej ponuke ako aj trvale alebo prechodne znížiť ich celkový počet. Tieto zmeny nie je povinný osobitne oznamovať užívateľovi.

11. Spoločnosť MARTICO môže upraviť účastnícky rozvod podľa požiadaviek užívateľa, ak sú tieto technicky vykonateľné, neodporujú technickým a bezpečnostným normám a predpisom. Osobitné požiadavky užívateľa budú osobitne vyúčtované.

12. Poruchy prejavujúce sa prerušením prevádzky KDS ako celku, jeho ucelenej časti alebo jednotlivého kanála, spoločnosť MARTICO odstráni do 72 hodín na úroveň projektovaného stavu, opravy v dome resp. byte a na koncovom bode užívateľa do 24 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch.

13. Za poruchu resp. zníženie kvality poskytovania služieb sa nepovažuje:

a) prerušenie resp. zníženie kvality signálu programov zo zákona a na základe licencie a výpadok satelitných programov z technických príčin na strane prevádzkovateľa vysielania.

b) výpadok televízneho a rozhlasového programu z technických príčin na strane vysielateľa a to do dvoch týždňov.

14. Spoločnosť MARTICO neručí za kvalitu signálu televíznych a rozhlasových programov zabezpečovaných terestrálne diaľkovým príjmom.

15. Náklady na poskytovanie služieb elektronických komunikácií bežnú údržbu, servis a opravy hradí spoločnosť MARTICO z poplatkov užívateľov, ktoré sú v zmysle platnej tarify.

Článok 2 Práva a povinnosti užívateľa

1.Okrem oprávnení podrobne upravených v týchto všeobecných podmienkach má užívateľ právo na:

a) uzavretie zmluvy o pripojení so spoločnosťou MARTICO,

b) poskytovanie služieb elektronických komunikácií v rozsahu a za cenu dohodnutých v týchto VP a tarife,

c) bezodplatné odstránenie porúch v súlade s týmito všeobecnými podmienkami,

d) vrátenie pomernej časti ceny za neposkytovanie služieb elektronických komunikácií v prípade zavinenia spoločnosťou MARTICO v trvaní nepretržite viac ako 3 dni, toto právo musí uplatniť najneskôr do 3 mesiacov od obnovenia poskytovania služieb, inak toto právo zaniká.

e) prekládku miesta inštalácie v rámci územia poskytovania služby ak o to písomne požiada a zaplatí cenu za zmenu miesta inštalácie podľa tarify. Ak na novom mieste nie je zriadený koncový bod je užívateľ povinný uhradiť aj poplatok za zriadenie prípojky. Ak je navrhovaná zmena z technických a ekonomických dôvodov pre spol. MARTICO neprijateľná, informuje užívateľa, že môže zotrvať na doterajšom mieste inštalácie alebo má zmluvu o pripojení vypovedať.

f) prerušenie poskytovania služby max. dvakrát za 12 mesiacov v celkovej dobe trvania 3 mesiace ak o to požiada jeden mesiac vopred. V žiadosti je povinný uviesť dátum žiadaného znovupripojenia. Pri znovupripojení je povinný zaplatiť cenu podľa platnej tarify. Počas výpovednej lehoty nemá užívateľ právo na prerušenie poskytovania služby.

2.Okrem povinností podrobne upravených v týchto VP je užívateľ povinný:

a) platiť cenu za poskytnuté služby a príp. jednorazové služby podľa zmluvy o pripojení a platnej tarify.

b) používať verejnú telekomunikačnú službu výhradne podľa týchto všeobecných podmienok, nezasahovať do inštalovaného zariadenia najmä nepripájať iné zariadenia než pre ktoré je účastnícka prípojka určená, neprekladať koncový bod resp. nerozširovať počet koncových bodov v byte resp. dome,

c) poskytnúť súčinnosť pri projektovaní, montáži, oprave, meraní a kontrole telekomunikačného zariadenia, ktorá spočíva v umožnení prístupu do domu resp. bytu vo vzájomne dohodnutých termínoch, Užívateľ berie na vedomie, že neposkytnutie súčinnosti môže mať za následok nemožnosť poskytovania služieb alebo ich obmedzenie.

d) oznámiť vzniknuté poruchy spoločnosti MARTICO prostredníctvom klientskeho centra, telefónneho a e-mail kontaktu resp. www.martico.sk, a umožniť poverenému pracovníkovi prístup k zariadeniu za účelom odstránenia poruchy,

e) pred zriadením koncového bodu systému KDS – účastníckej prípojky získať písomný súhlas vlastníka objektu alebo ním poverenej osoby, ak potreba takéhoto súhlasu vyplýva z plánovaných stavebno-technických opatrení,

f) oznámiť všetky zmeny v poskytnutých údajoch a to najmä mená a adresy e-mail adresu, telefónne číslo písomne do 15 dní odo dňa keď zmena nastala alebo sa o nej užívateľ dozvedel. V prípade, že tak neurobí spoločnosť MARTICO je oprávnená zvýšené výdavky s tým spojené od užívateľa vymáhať,

g) umožniť spoločnosti MARTICO realizáciu technických opatrení vedúcich k zvýšeniu technickej úrovne a kvality služieb elektronických komunikácií poskytovaných prostredníctvom KDS.

h) riadne používať zariadenie i prípadné doplnkové zariadenia, hlavne nepripájať k zariadeniu a k doplnkovým zariadeniam žiadne zariadenia a prístroje, ktoré nie sú na to určené a ktoré nespĺňajú požiadavky príslušných bezpečnostných, technických alebo iných platných právnych predpisov.

i) vrátiť zariadenie s príslušenstvom spoločnosti MARTICO najneskôr do 5 dní od ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb a to na svoje náklady a zodpovednosť. Za účelom vrátenia zariadenia sa užívateľ môže spojiť s klientskym centrom.

3.Užívateľ sa zaväzuje odoberať len taký rozsah služieb, na ktorý má platne uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou MARTICO a za aký uhrádza pravidelné poplatky. V prípade zistenia, že užívateľ odoberá iný rozsah služieb, je spoločnosť MARTICO oprávnená okamžite pozastaviť poskytovanie služby a následne len ak sa užívateľ zaviaže nepokračovať v odbere nezazmluvnenej služby, pripojiť užívateľa po zaplatení poplatku podľa platnej tarify.

4.Ak užívateľ nevráti zariadenie a príslušenstvo podľa preberacieho protokolu v stanovenej lehote uvedenej v bode 2 písmeno i) alebo ho vráti v nefunkčnom stave alebo v stave, ktorý neodpovedá bežnému opotrebovaniu, je spoločnosť MARTICO oprávnená užívateľovi účtovať jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100% hodnoty zariadenia uvedeného v aktuálnej tarife.

5.Užívateľ nie je oprávnený so zariadením, akýkoľvek spôsobom manipulovať a to hlavne meniť miesto jeho inštalácie bez vedomia spoločnosti MARTICO, poskytovať ho ako zálohu alebo ho vyviesť mimo územia SR. Užívateľ nie je oprávnený do zariadenia a do doplnkových zariadení akýmkoľvek spôsobom zasahovať, umožniť takéto zásahy tretej osobe, ktorá na takýto zásah nedostala od spoločnosti MARTICO písomný súhlas.

6.Užívateľ je výlučne zodpovedný za zálohovanie dát na Počítači a spol. MARTICO nenesie akúkoľvek zodpovednosť za to, či užívateľ také zálohovanie dát previedol alebo nie. užívateľ je výlučne zodpovedný za uvedenie svojich údajov v sieti Internet a ich možné následné zneužitie.

7.Užívateľ nesie zodpovednosť za všetky materiály, informácie a údaje umiestnené na domovskej stránke užívateľa, ako i za informácie a údaje použité užívateľom v súvislosti s užívaním služieb. Užívateľ berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom siete Internet nie je bezpečná a prenášané údaje môžu byt napadnuté alebo stratené. Užívateľ berie na vedomie, že pri užívaní služieb alebo iných služieb on-line, existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať neoprávnený prístup k počítaču. Spoločnosť MARTICO nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce k takémuto prístupu tretích osôb do počítača alebo k akejkoľvek strate dát užívateľa umiestnených na počítači ani za prípadné užívanie takých aplikácii užívateľom.

8.Užívateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie počítača tak, aby bol chránený pred napadnutím počítačovými vírusmi a aby nemohlo dôjsť k ich šíreniu napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo do iných častí Siete.

9.Užívateľ je povinný klientske centrum neodkladne informovať o krádeži, strate, zničení resp. poškodení zariadenia a doplnkového zariadenia najneskôr do 24 hodín od vzniku takejto udalosti. Ak príde k zničeniu, odcudzeniu alebo poškodeniu zariadenia alebo jeho časti podľa predchádzajúcej vety, má užívateľ právo na jeho výmenu a to po zaplatení náhrady škody vo výške 100% hodnoty zariadenia uvedeného v aktuálnej tarife.

10. Užívateľ znáša náklady za opravy a údržbu, resp. odstraňovanie závad, pokiaľ by tieto práce resp. poruchy boli spôsobené jeho konaním alebo inými udalosťami ktoré on zavinil. Sem spadajú všetky zásahy vykonané v rozpore s týmito VP. To isté platí aj v prípade ak príčina poruchy alebo poškodenia KDS nie je v zariadení KDS, ale je poškodené resp. neodborne nastavené koncové zariadenie užívateľa.

11. Programy vysielané spoločnosťou MARTICO sú určené pre osobnú potrebu užívateľa v domácnosti. Ten berie na vedomie, že všetky programové materiály sú chránené zákonom o autorských právach a akékoľvek kopírovanie, verejná produkcia, redistribúcia alebo iné použitie programového materiálu než pre osobné použitie v domácnosti užívateľa je právne postihnuteľné.

12. Užívateľ nesmie programy televízie predávať či distribuovať tretím osobám ani účtovať poplatky za sledovanie programových služieb. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa užívateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v zmysle platnej tarify za každé vysielanie tretej osobe.

13. Užívateľ je povinný zabezpečiť utajenie PIN kódu a neposkytovať ho tretej osobe. Užívateľ je povinný požiadať písomne o zmenu PIN kódu pri podozrení, že sa s ním oboznámila neoprávnená osoba. Spoločnosť MARTICO nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím PIN kódu neoprávnenou osobou.

Článok 3 Zásady správneho užívania

1. Cieľom povinností užívateľa, ktoré sú uvedené v tomto článku je najmä zabránenie používania služieb spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi alebo v ktorých porušenie zmluvy o pripojení by malo za následok zníženú kvalitu užívania služieb pre ostatných užívateľov.

2. Konanie užívateľa, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto článku sa považuje za zneužívanie poskytovaných služieb. Ak nie je ďalej ustanovené inak, v takom prípade má spol. MARTICO právo vyzvať užívateľa, aby upustil od porušovania zmluvy o pripojení. Ak nenastane náprava do 15 dní od výzvy alebo ak po obdržaní výzvy užívateľ naďalej porušuje má spol. MARTICO právo odstúpiť od zmluvy o pripojení a súčasne môže využiť aj ostatné ustanovenia zmluvy, napríklad domáhať sa náhrady škody. Vymenovanie zásad a nepovolených konaní je demonštratívne, za zneužitie poskytovaných Služieb s rovnakými právnymi následkami bude považované aj iné konanie, ktoré je možné odôvodnene považovať za zneužívanie Služby.

3. Užívateľ sa zaväzuje užívať Službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu spol. MARTICO. Užívateľ nie je oprávnený najmä zdieľať Službu s tretou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe. Užívateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasledovné aktivity, lebo sú považované za obchodné aktivity:

 • Poskytovanie internetového prístupu do siete tretím osobám prostredníctvom užívateľovho pripojenia
 • Hosting accounts alebo routing cez sieť Internet prostredníctvom siete vrátane ’proxy’, poskytovania služieb e-mail, spravodajstva, prevádzkovanie služieb pre mail-, http-, ftp-, irc-, a dhcp-servre a multi-užívatelské interaktívne fóra.
 • Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku neoprávneného užívania objednaných služieb tretou osobou. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku je spol. MARTICO oprávnená účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tarife za každé také porušenie a užívateľ je povinný ju zaplatiť.
 • Ustanovenia o náhrade škody aj vo výške presahujúcej túto zmluvnú pokutu tým nie sú dotknuté.

4. Užívateľ sa zaväzuje nepripájať ku koncovému bodu viac ako jedno zariadenie.

5. Spoločnosť MARTICO je povinná poskytovať riadnu dostupnosť k Službe a táto povinnosť nemôže byt splnená, ak je Sieť preťažená. V tejto súvislosti sú užívatelia oprávnení využívať službu len v rámci povolenej kapacity. Spoločnosť MARTICO môže stanoviť povolený objem prenesených dát pre jednotlivé Služby. Prekročenie povoleného objemu nastane, keď medzi prvým a posledným kalendárnym dňom v danom mesiaci bol vyčerpaný objem prenesených dát povolený pre danú Službou. Ak užívateľ dosiahne 100% povoleného objemu za dané obdobie, Poskytovateľ služby má nárok obmedziť poskytovanie Služby prostredníctvom zníženej rýchlosti prenosu dát do ukončenie aktuálneho obdobia.

6. Pri posielaní a prijímaní správ elektronickou poštou (e-mailom), bude najmä nasledovné správanie sa užívateľa považované za konanie v zlom úmysle:

 • Vyhrážať sa, urážať alebo obťažovať ostatných užívateľov Internetu prostredníctvom nevhodného slovníka alebo frekvenciou alebo veľkosťou e-mailových správ,
 • Posielať správu/y, v adrese odosielateľa ktorej je adresa elektronickej pošty tretej osoby, bez súhlasu právoplatného užívateľa úctu elektronickej pošty s touto adresou,
 • Posielanie hromadných alebo komerčných správ spôsobom, ktorý je všeobecne známy pod názvom „spamming“.
 • Posielanie e-mailových bômb. E-mailová bomba je e-mailová správa, ktorá je zasielaná obeti vo veľkom počte,
 • Posielať veľké/objemné správy a súbory s úmyslom narušenia servera alebo e-mailového účtu,
 • Preťaženie Siete Internet alebo Siete, ktoré má za následok alebo ktoré vedie k zníženiu rýchlosti alebo čiastočnému alebo úplnému výpadku Siete.

7. Pri používaní Internetových služieb je užívateľ povinný (a) riadnym spôsobom používať všetky technické, hardwarové a softwarové prostriedky a zariadenia, najmä zariadenia Spoločnosti MARTICO, (b) brať ohľad na práva a záujmy ostatných užívateľov a (c) dodržiavať dobré mravy. V tejto súvislosti sú zakázané najmä nasledovné aktivity:

 • získavanie prístupu do počítačových systémov, sietí, údajov a software bez príslušného povolenia alebo súhlasu („hacking“), vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému alebo siete,
 • modifikovať alebo zničiť dáta iných užívateľov,
 • rozširovať vírusy,
 • používať a šíriť akékoľvek nástroje alebo prostriedky ohrozujúce bezpečnosť dátovej siete alebo umožňujúce jej narušovanie,
 • porušovať etické pravidla správania na Sieti Internet,
 • monitorovať, skenovať alebo kopírovať dáta na počítačoch iných užívateľov alebo počítačových portoch,
 • úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodiť Sieť alebo jeho časť.

8. V prípade, že užívateľ porušuje pravidlá uvedené v bodoch 6 a 7 tohto článku, je spoločnosť MARTICO oprávnená okamžite pozastaviť poskytovanie Služby za účelom ochrany ostatných užívateľov a Siete, a následne informovať užívateľa o dôvodoch, ktoré viedli k pozastaveniu poskytovania Služby. Spoločnosť MARTICO je tiež oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy o pripojení. Ak od zmluvy o pripojení neodstúpil, znovupripojí takéhoto užívateľa, len ak užívateľ dostatočne preukáže, že nebude v uvedenej činnosti pokračovať, a zaplatí cenu za znovupripojenie podľa tarify.

9. Spoločnosť MARTICO je povinná uchovávať len taký objem elektronickej pošty užívateľa, aký je stanovený pre danú Službu. V prípade, ak objem elektronickej pošty dosiahne maximum stanoveného objemu, nebude ďalej prijímať a uchovávať ďalšie správy elektronickej pošty adresované užívateľovi. Odosielateľ takto neprijatých správ bude o tomto informovaný formou správy elektronickej pošty. Spoločnosť MARTICO nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu spôsobenú uvedeným neprijatím správ elektronickej pošty.

10. Pri umiestňovaní informácií na domovské stránky („homepage“) je Užívateľ povinný konať v súlade najmä s nasledovnými obmedzeniami:

 • Neporušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, ako napríklad autorské práva na text, software, video alebo hudbu alebo používanie ochranných známok,
 • Neumiestňovať protiprávny materiál ako napríklad rasistické informácie alebo detskú pornografiu,
 • Komerčné využitie domovskej stránky nie je povolené,
 • Nešíriť žiadne informácie, ktoré by mohli škodiť spoločnosti MARTICO.

11. Ak užívateľ poruší predchádzajúci bod tohto článku, spoločnosť MARTICO je oprávnená okamžite odstrániť takéto dáta a informácie z domovskej stránky a je tiež oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy o pripojení.

12. Počas používania služieb diskusných skupín a fór nie sú povolené najmä nasledovné aktivity alebo sú považované za porušenie zmluvy o pripojení:

 • zámerné šírenie reklamných alebo propagačných materiálov,
 • umiestňovanie materiálov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, ako napríklad autorské práva na software, hudbu, video a fotografie,
 • umiestňovanie veľkého počtu tej istej správy do rôznych diskusných skupín,
 • umiestňovanie reťazových správ,
 • umiestňovanie správ do diskusných skupín, ktoré sa netýkajú témy danej skupiny („off-topic posting“),
 • falšovanie informácie v záhlaví správy,
 • umiestňovanie správ pod menom niekoho iného.

13. Pri používaní služieb „chat“ je užívateľ povinný zdržať sa najmä nasledovných konaní:

 • vulgárneho vyjadrovania sa,
 • porušovanie práv duševného vlastníctva tretích strán,
 • protiprávneho šírenia informácií,
 • obťažovanie, vyhrážanie alebo úmyselné vnucovanie sa ostatným užívateľom,
 • „scrolling“ (opakované kopírovanie textu do „chat room“),
 • vytváranie „chat rooms“ s nevhodnými a urážlivými názvami,
 • používanie urážlivých prezývok,
 • robiť reklamu alebo propagáciu.

ČASŤ IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Spoločnosť MARTICO je zodpovedná za súlad poskytovanej služby so zmluvou o pripojení a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov avšak len po rozhranie siete, koncový bod -účastnícku zásuvku. Spoločnosť MARTICO je zodpovedná za škodu len v prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením jej povinností zo zmluvy o pripojení, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z týchto VP. Nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že za daných okolností vykonala všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia škody

2. Zmluvné strany zodpovedajú len za škody, ktoré spôsobili hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne v rozpore s týmito VP, nezodpovedajú za nepriame a následné škody.

3. Prípadné škody vzniknuté v súvislosti so zriadením služieb elektronických komunikácií – montážou, údržbou a opravami systému KDS hradí spoločnosť MARTICO s uvedením vecí do pôvodného stavu.

4. Užívateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku neoprávneného zásahu do systému KDS, vrátane neoprávneného pripojenia tretích osôb, ako aj použitia zariadení ktoré nie sú schválené v zmysle platných predpisov v Slovenskej republike.

5. Spoločnosť MARTICO nezodpovedá za škody, ktoré vznikli užívateľovi v dôsledku neposkytnutia služby alebo čiastočne poskytnutej služby najmä ak ide o následok poruchy, opravy, rekonštrukcie alebo rozšírenia systému KDS alebo jeho časti.

6. Spoločnosť MARTICO nezodpovedá za obsah a bezpečnosť prenášaných informácií prostredníctvom svojich služieb a ani za škodu týmto spôsobenú. Nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla odstránením správy elektronickej pošty, v ktorej príslušný softvér identifikoval vírus alebo ju označil za spam a nezodpovedá ani za škodu v prípade, ak softvér vyhodnotí správu elektronickej pošty nesprávne. Nezodpovedá za škody, ktoré môžu užívateľovi vzniknúť z dôvodu uvedenia jemu pridelených IP adries na tzv. Black List, Spam list, alebo z dôvodu iných službu obmedzujúcich nastavení tretích strán.

7. Spoločnosť MARTICO nezodpovedá za zhoršenie kvality služby za zariadením v dôsledku použitia nevyhovujúcich prepojovacích prvkov, nevhodného prepojenia a to vrátane nevyhovujúceho televízneho prijímača resp. počítača.

8. Spoločnosť MARTICO nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím užívateľovho hesla. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek neautorizované pripojenie sa do siete, ak svoje heslo nedostatočne utajoval alebo s ním nenakladal ako s dôvernou informáciou.

9. Užívateľ je povinný dbať na to, aby na zariadeniach nevznikla žiadna škoda, a to ani v dôsledku náhodnej udalosti. Užívateľ týmto preberá zodpovednosť za vznik akejkoľvek, t.j. aj náhodnej škody na zariadeniach, ktoré budú umiestnené v mieste inštalácie alebo v priestoroch užívateľa, a to od okamihu ich umiestnenia až do ich vrátenia. Ak napriek tomu vznikne škoda postupuje sa podľa bodu 9, článku II, časť III týchto VP.

10.Spoločnosť MARTICO je povinná v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, nahradiť užívateľovi škodu v rozsahu určenom v tomto článku VP nie však ušlý zisk. Rozsah zodpovednosti spol.MARTICO za škodu je vo všetkých prípadoch obmedzený do výšky rovnajúcej sa cene užívateľom odoberanej služby na jeden mesiac uvedenej v tarife.

11.Užívateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností spoločnosti MARTICO bolo spôsobené konaním užívateľa, porušením jeho povinností alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Užívateľ nemá nárok ani na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

12.Povinnosti spol.MARTICO sa budú považovať za splnené a nebude zodpovedná aj vtedy, ak:

 • škoda bola spôsobená zariadením, ktoré užívateľovi nedodala,
 • škoda bola spôsobená nesprávnym používaním zariadenia,
 • užívateľ nedostatočne poskytol súčinnosť pri odstraňovaní poruchy, najmä ak ju nenahlásil alebo neumožnil vstup,
 • bolo pozastavené alebo obmedzené poskytovanie služieb v súlade s týmito VP

13.Spoločnosť MARTICO je podľa vlastného výberu oprávnená nahradiť užívateľovi škodu, za ktorú zodpovedá, buď v peniazoch alebo uvedením do veci pôvodného stavu, ak je to možné.

14.Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa zmluvy o pripojení, (a) najmä za škodu vzniknutú poškodením siete (b) použitím zariadenia, ktoré nebolo vlastnené a prevádzkované spol. MARTICO, (c) pripojením neautorizovaného počítača na sieť alebo (d) nedostatočnou súčinnosťou pri odstraňovaní porúch.

15.Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne spoločnosti MARTICO v dôsledku zneužitia poskytovanej služby podľa článku 3, časti III, týchto VP.

16.Na ostatné prípady sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

17.V prípade že užívateľ svojim konaním protiprávne znemožňuje odstraňovanie porúch, týkajúcich sa iných užívateľov je zodpovedný za všetky škody, ktoré budú spôsobené spoločnosti MARTICO v tejto súvislosti.

18.Spoločnosť MARTICO ani užívateľ nie sú zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.

19.Za vyššiu moc sa pre účely zmluvy považuje najmä vojna, sabotáž, rebélia, explózia alebo jej hrozba, prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície alebo iných orgánov oprávnených zákonom, rozhodnutia alebo konania orgánov verejnej správy.

ČASŤ V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Sadzby cien a poplatkov za poskytovanie služieb elektronických komunikácií spoločnosťou MARTICO sú uvedené v platnej Tarife – cenníku v členení podľa jednotlivých služieb. Užívateľ je povinný zaplatiť (a) cenu za poskytovanie Služieb v pravidelných opakovaných platbách na každé platobné obdobie vopred, (b) cenu za jednorazové služby, a (c) iné jednorazové platby, napríklad depozit.

2. Do ceny mesačného poplatku je zahrnutá príslušná výška DPH.

3. Užívateľ má právo zvoliť si spôsob platby a platobné obdobie za poskytovanie služieb resp. ich meniť.

4. Užívateľ je povinný zmenenú výšku poplatkov za poskytovanie služieb elektronických komunikácií zaplatiť, vtedy, keď mu bola zmena oznámená aspoň 30 dní pred jej účinnosťou. Ak v tejto lehote zmluvu o pripojení nevypovie, je dohodnuté že s novou tarifou súhlasí.

5. Spoločnosť MARTICO je oprávnená dočasne znížiť ceny služieb a ostatných poplatkov oproti cenám uvedeným v platnej tarife pre časovo obmedzené ponuky „akcie“.

6. Pri aktivácii služby je užívateľ povinný uhradiť: a) aktivačný poplatok b) alikvotný podiel z mesačného poplatku odo dňa aktivácie c) depozit za poskytnuté zariadenie d) predplatné služby na nasledujúce obdobie.

7. Spoločnosť MARTICO nie je povinná začať poskytovať služby elektronických komunikácií užívateľovi skôr, ako užívateľ uhradí a) aktivačný poplatok za zriadenie káblovej prípojky, b) depozit za poskytnuté zariadenie c) poplatok za pripojenie resp. znovupripojenie.

8. Spoločnosť MARTICO je oprávnená previesť započítanie svojich pohľadávok voči užívateľovi, ktoré vyplývajú zo zmluvy o pripojení a to jednostranným oznámením o započítaní voči poskytnutému depozitu s účinkami dohody o započítaní, pričom sa prednostne započíta neuhradená čiastka za poskytovanie služby, dlžné poplatky príp. náhrada škody.

9. Spoločnosti MARTICO prináleží po dobu platnosti zmluvy o pripojení právo na úhradu pravidelných poplatkov na základe tejto zmluvy a platnej tarify nezávisle od toho či užívateľ skutočne službu využíval.

10. Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať pravidelné mesačné poplatky za poskytovanie služieb elektronických komunikácií vopred do 15-teho dňa príslušného mesiaca za zvolenú službu v súlade s platnou tarifou. Dňom splatnosti mesačného poplatku sa rozumie deň pripísania úhrady na účet spoločnosti MARTICO. Ak je Užívateľovi posielaná faktúra, v prípade pochybností sa faktúra považuje za doručenú 5. (piaty) pracovný deň po jej odoslaní. Odoslaním sa rozumie odovzdanie zásielky adresovanej na poslednú známu kontaktnú adresu užívateľa na poštovú prepravu alebo zaslanie elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty.

11. Pri zvolených ročných, polročných a štvrťročných poplatkoch za poskytovanie služieb elektronických komunikácií je splatnosť celej výšky poplatku do 15-teho dňa prvého mesiaca zvoleného obdobia.

12. Pri úhradách prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je nutné vždy uvádzať ako variabilný symbol platby číslo zmluvy o pripojení. Inak užívateľ berie na vedomie, že takéto platby bez správneho variabilného symbolu nebudú riadne zaúčtované a bude to považované za omeškanie užívateľa s úhradou ceny.

13. Pri zvolenej úhrade mesačného poplatku prostredníctvom sústredeného inkasa platieb obyvateľstva „SIPO“, celú agendu prevodu, vrátane inkasných poplatkov zabezpečuje spoločnosť MARTICO.

14. V prípade omeškania s úhradou poplatkov bol dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý započatý deň omeškania.

15. Spoločnosť MARTICO má nárok na poplatky, ktoré súvisia s vymáhaním splatných pohľadávok vrátane nákladov na upomienky s čím užívateľ vyslovene súhlasí.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy o pripojení sú cena za zriadenie a aktiváciu pripojenia a iné jednorazové platby nevratné.

17. Zánik zmluvy o pripojení nemá vplyv na právo spol. MARTICO na zaplatenie jeho pohľadávok voči užívateľovi vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o pripojení.

18. Užívateľ nemá právo robiť akékoľvek svojvoľné zrážky alebo zmeny platných cien a platieb.

ČASŤ VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.Rozsah práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady a kvality poskytnutých služieb elektronických komunikácií upravuje zákon č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu a spôsob uplatnenia upravujú tieto VP.

2.Užívateľ je oprávnený písomne reklamovať správnosť vyúčtovanej ceny v súlade s Tarifou v lehote do 30 dní od ukončenia obdobia, ktorého sa cena týka, inak toto právo zaniká.

3.Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté služby. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je spol. MARTICO povinná umožniť užívateľovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť užívateľovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.

4.Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech užívateľa, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.

5.Užívateľ má právo na písomnú reklamáciu kvality poskytovanej služby v lehote do 30 dní od nekvalitného poskytovania služieb elektronických komunikácií, inak toto právo zaniká. Služba sa považuje za kvalitnú ak bola poskytnutá v súlade so zmluvou o pripojení a v súlade s týmito VP. Reklamácia nemá odkladný účinok na zaplatenie ceny v súlade s tarifou.

6.Spoločnosť MARTICO oznámi výsledok prešetrenia reklamácie v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia. V zložitých prípadoch môže spol. MARTICO túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Spoločnosť MARTICO je povinná o predĺžení písomne informovať užívateľa pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak spol. MARTICO odošle svoje oznámenie Užívateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

7.V prípade oprávnenosti podanej reklamácie na kvalitu poskytovanej služby vráti spoločnosť MARTICO pomernú časť uhradeného poplatku alebo s užívateľom dohodne iný spôsob odškodnenia.

8.Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a užívateľ nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu 3, časti VI, spol. MARTICO má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.

9.V prípade, ak spol. MARTICO reklamáciu uzná za opodstatnenú a určí spôsob jej vybavenia peňažnou formou, zúčtuje ju užívateľovi v nasledujúcom období alebo iným spôsobom podľa dohody užívateľa a spol. MARTICO.

ČASŤ VII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1.Užívateľ môže predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb spor so spol. MARTICO, s.r.o. až po reklamačnom konaní, v prípade že nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia.

2. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu podľa obsahuje:

 • meno, priezvisko, poštovú alebo elektronickú adresu užívateľa
 • názov a sídlo poskytovateľa
 • predmet sporu
 • odôvodnenie podania, dôvody nespokojnosti
 • návrh na vyriešenie sporu

3.Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží užívateľ bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenej reklamácie.

4.Obe zmluvné strany môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady na vecné posúdenie sporu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

5.Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

ČASŤ VIII. MLČANLIVOSŤ

1.V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupneným druhej strane, každá zmluvná strana bude: (a) počas trvania zmluvy o pripojení, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a pokiaľ - to nie je pre účely Zmluvy o pripojení - nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať a (b) sprístupňovať dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

2.Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.

ČASŤ IX. SPRACOVANIE OSOB. ÚDAJOV

1. Užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť MARTICO bude  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, Nariadenie GDPR), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, spracúvať jeho osobné údaje  (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, obchodné meno, sídlo podnikania, identifikačné číslo, telefón a e-mail kontakt) výpočtovou technikou pre účely spoločnosti MARTICO.

2. Spoločnosť MARTICO je v zmysle § 110 ods.2 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách bez súhlasu účastníka oprávnená získavať a spracúvať údaje užívateľa, ktorými sú okrem údajov uvedených v bode 1 aj rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti jeho dátum a miesto vydania, štátnu príslušnosť a výšku neuhradených záväzkov, len na účel:

a) uzavretia a plnenia zmluvy o pripojení, jej zmeny alebo ukončenia,

b) fakturácie vyúčtovania úhrady, prijímania a evidencie platieb a evidencie pohľadávok,

c) vypracovania zoznamu účastníkov,

d) podávania informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania,

e) spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa § 109 ods. 9 zákona č.452/2021 Z.z.

3. Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie a spracovanie osobných údajov spol. MARTICO podľa bodov 1 a 2 časti IX týchto VP je v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) a c) Nariadenia 2016/679 (EÚ).

4. Užívateľ berie na vedomie, že spol. MARTICO je oprávnená poskytovať údaje získané pri poskytovaní služieb užívateľovi v nevyhnutnom rozsahu:

a) súdom a iným orgánom verejnej správy ak je to potrebné pre uplatnenie práv spol. MARTICO voči užívateľovi, alebo splnenie zákonnej povinnosti spol. MARTICO,

b) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na základe zmluvy so spol. MARTICO vymáhať a inkasovať pohľadávky spol. MARTICO od užívateľa,

c) osobe, ktorá sa preukáže ako oprávnený obchodný zástupca spoločnosti MARTICO pri predaji, aktivácii a vybavovaní reklamácií služieb,

d) pre zhromažďovanie demografických údajov o užívateľoch alebo pre marketingové účely s tým, že tieto údaje sa poskytujú len pre uvedené účely.

e) inému podniku poskytujúcemu siete a služby verejných komunikácií, za účelom účinnejšej ochrany podnikov pri vykonávaní ich činnosti.

5. Užívateľ môže súhlasiť s používaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa tejto časti VP aj za účelom poštového styku, informovania užívateľa o službách a zasielania marketingových ponúk v rámci priameho marketingu, vykonávania prieskumov spokojnosti so službou, pričom uvedené činnosti môže spol. MARTICO vykonávať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať.

6. Súhlas so spracovávaním osobných údajov účastníka podľa tejto časti VP účastník udeľuje spoločnosti MARTICO dňom podpisu zmluvy o pripojení. Doba získavania a spracúvania osobných údajov užívateľa sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o pripojení. Výnimky sú prípustné len na uskutočnenie vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok podniku za poskytnutú službu, na vybavenie podaní užívateľov alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom a na uplatnenie práv.

7. Spoločnosť MARTICO zlikviduje osobné údaje užívateľa bezodkladne po splnení účelu ich spracúvania. Spoločnosť MARTICO nie je oprávnená po zániku zmluvy o pripojení až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje užívateľa, aj keď o to užívateľ písomne požiada.

8. Užívateľ súhlasí s tým, že z telefonickej komunikácie so spoločnosťou MARTICO môžu byť vyhotovené zvukové záznamy, ktoré sa vzťahujú k plneniu povinností a záväzkov zmluvy o pripojení, za účelom vnútornej kontroly služieb a zvyšovania ich kvality.

9. Aktuálne informácie a ďalšie podrobnosti o účeloch a spôsobe spracúvania osobných údajov v spol. MARTICO a súvisiacich pravidlách zverejňuje spoločnosť MARTICO na svojom webovom sídle: https://www.martico.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov-a-cookies.

ČASŤ X. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

1.Užívateľ berie na vedomie, že ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo:

a) získať informácie o spracúvaní osobných údajov podľa s čl. 13 a 14 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

b) prístupu k údajom podľa čl. 15 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

c) na opravu údajov podľa čl. 16 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

d) na vymazanie údajov podľa čl. 17 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

e) na obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

f) byť oboznámený v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania podľa čl. 19 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

g) na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

h) namietať spracúvanie údajov podľa čl. 21 Nariadenia 2016/679 (EÚ),

i) byť informovaný o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia 2016/679 (EÚ).

a) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov, žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

2.Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť elektronicky na emailovej adrese gdpr@martico.sk , písomne na adrese spol. MARTICO, alebo osobne v spol. MARTICO..

ČASŤ XI. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

1. Užívateľ je povinný oznámiť spol. MARTICO každú poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní poruchy podľa bodu 2 čl. 2 časť III týchto VP.

2. Spoločnosť MARTICO je zodpovedná za poruchu len v prípadoch, keď bola porucha spôsobená zavineným porušením jej povinností zo zmluvy o pripojení. Nezodpovedá za poruchu, ak preukáže, že za daných okolností vykonala všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia poruchy.

3. Užívateľ je zodpovedný za poruchu, ktorú (a) spôsobil porušením svojich povinností podľa zmluvy o pripojení alebo (b) vznikla v dôsledku zneužitia poskytovanej služby užívateľom podľa článku 3 časti III VP alebo (c) vznikla mimo siete na strane užívateľa, vrátane poruchy v počítači.

4. V prípade, že nastane porucha, za ktorej vznik je zodpovedná spol. MARTICO podľa tejto časti VP, je povinná odstrániť takúto poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia užívateľa o poruche. Táto povinnosť platí však len vtedy, ak odstránenie poruchy spočíva výlučne na jej technických a personálnych kapacitách, s tým, že v ostatných prípadoch určí primeranú lehotu podľa povahy danej poruchy. Uvedená povinnosť neplatí napríklad vtedy, keď porucha súvisí s poskytovaním služieb inými Poskytovateľmi alebo so sieťou či zariadeniami mimo siete.

5. V prípade, že porucha vznikla v sieti a užívateľ za ňu nie je zodpovedný, Spol. MARTICO poruchu odstráni bezplatne a na svoje náklady. V prípade, že za poruchu je zodpovedný užívateľ, spol. MARTICO poruchu odstráni na základe žiadosti užívateľa a užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa tarify a skutočné náklady. Užívateľ je povinný zaplatiť cenu výjazdu podľa tarify aj vtedy, ak (a) užívateľ nesplnil svoju povinnosť a spol. MARTICO alebo osoby ňou určené nemohli vstúpiť na miesto inštalácie alebo do ostatných priestorov nehnuteľnosti podľa bodu 2 čl. 2 časť III týchto VP, alebo (b) ide o plané alebo klamlivé oznámenie poruchy alebo (c) spol. MARTICO vykonala zásahy do počítača na požiadanie užívateľa.

6. Ak nie je porucha odstránená kvôli prekážke na strane užívateľa, spol. MARTICO nie je v omeškaní so svojimi povinnosťami, kým nebude prekážka odstránená.

7. Ak užívateľ protiprávne znemožňuje odstraňovanie poruchy, ktorá sa týka viacerých užívateľov, užívateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené spol. MARTICO v tejto súvislosti.

8. Odstraňovanie porúch je oprávnená vykonávať iba spol. MARTICO alebo osoby ňou určené. Ak zistí, že sieť bola opravovaná alebo sa uskutočnil pokus ju opraviť tretou osobou alebo užívateľom a bola tým spôsobená škoda, Užívateľ je povinný nahradiť túto škodu a náklady spojené s odstraňovaním poruchy.

9. Spoločnosť MARTICO nie je zodpovedná za akúkoľvek ujmu alebo škodu súvisiacu s poškodením alebo stratou dát užívateľa, ktorá vznikne počas odstraňovania poruchy alebo jej zásahov alebo osoby ňou poverenej do zariadení uskutočnených na základe zmluvy o pripojení alebo v súvislosti s ňou.

ČASŤ XII. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

1. Ak nie je v týchto VP ustanovené inak, povinnosť informovať alebo oboznámiť užívateľa sa považuje za splnenú, ak Poskytovateľ postupuje ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov podľa vlastného uváženia: (a) sprístupnením príslušnej informácie na klientskom centre, (b) prostredníctvom elektronickej pošty, (c) písomne, (d) telefonicky, (e) osobne alebo (f) iným vhodným spôsobom napr. prostredníctvom internetovej stránky www.martico.sk, zaslaním SMS a pod.

2. Ak má podľa zmluvy o pripojení alebo príslušných právnych predpisov spol. MARTICO doručiť písomnosti užívateľovi, za rovnocenné doručovaniu prostredníctvom poštovej prepravy sa považuje aj doručovanie elektronickou poštou na poslednú známu kontaktnú adresu užívateľa. Týmto spôsobom je možné doručovať aj faktúru, upomienky, VP, tarifu a iné dokumenty. Týmto spôsobom nie je možné doručovať výpoveď a odstúpenie od zmluvy o pripojení, ktoré sú zmluvné strany povinné doručiť adresátovi písomne, s vlastnoručným podpisom prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným odovzdaním na klientskom mieste.

3. Informácie, oznámenia, upomienky, dodatky zmluvy o pripojení, výpovede a odstúpenia od zmluvy o pripojení, nároky a požiadavky spoločnosti MARTICO, u ktorých sa vyžaduje oznámenie v zmysle zákona o elektronických komunikáciách sa považujú za oznámené užívateľovi:

a) uplynutím troch dní od preukázateľného podania korešpondencie na pošte adresovanej na adresu uvedenú v zmluve o pripojení,

b) dňom doručenia upomienky a výpovede, odstúpenia od zmluvy o pripojení adresovanej na adresu uvedenú v zmluve o pripojení. Za doručenú sa považuje aj zásielka uložená na pošte a aj vrátená bez uloženia na pošte, ak je adresát neznámy, dlhodobo odsťahovaný, žije v zahraničí. Za deň doručenia sa v takomto prípade považuje deň, ktorým uplynie úložná lehota na pošte, prípadne deň v ktorom doručovateľ zistil nedoručiteľnosť zásielky.

c) dňom odoslania na poslednú známu e-mailovú adresu užívateľa oznámenú spol. MARTICO v prípade ak sa oznámenie, upomienka zasielajú v elektronickej forme, a to aj v prípade, že správa nebude doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane užívateľa.

d) dňom zaslania SMS na posledné známe telefónne číslo užívateľa oznámené spol. MARTICO v prípade ak sa oznámenie, upomienka, zasielajú v elektronickej forme,

e) dňom poskytnutia informácií o službách ich zverejnením na internetovej stránke www.martico.sk, v klientskom centre alebo ich poskytnutím preukázateľným spôsobom,

f) dňom odoslania elektronickej faktúry na e-mailovú adresu určenú užívateľom pre zasielanie a/alebo umiestnením do klientskej zóny na www.martico.sk, v prípade, že sa užívateľ a spol. MARTICO dohodli na zasielaní elektronickej faktúry,

4. Spoločnosť MARTICO má právo informovať užívateľa o svojich službách a produktoch formou písomností (leták, list, dotazník) a formou priameho marketingu (e-mail, volanie, SMS). Užívateľ podpisom zmluvy o pripojení vyjadruje svoj súhlas na použitie svojich osobných údajov na účely uvedené v tomto bode. Uvedený súhlas môže kedykoľvek odvolať.

ČASŤ XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Užívateľ berie na vedomie, že ak by chýbali potrebné povolenia a ďalšie prípadné práva na zriadenie koncového bodu KDS podmieňuje spoločnosť MARTICO uzavretie zmluvy o pripojení jej hospodárnosťou.

2. Užívateľ súhlasí s vedením káblového rozvodu do susedných objektov, ak sa vyhotovenie v objekte užívateľa vykoná s najväčšou opatrnosťou, pričom sa bude dbať hlavne na to, aby sa zabránilo škodám na objekte.

3. Vybudované rozvody KDS a technické zariadenia, ktoré sú ich súčasťou sú majetkom spoločnosti MARTICO, ak nebolo dohodnuté inak.

4. Užívateľ berie na vedomie, že montáž, kontrola, opravy a údržba rozvodov KDS a k nim pridružených technických zariadení môžu viesť k výpadkom služieb.

5. Miestom plnenia zmluvy o pripojení je miesto inštalácie, kde bol zriadený koncový bod.

6. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o pripojení platí právo SR a to aj v prípade, že užívateľ je cudzincom.

7. V prípade sporu je daná príslušnosť v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, pričom miestne príslušný súd je určený podľa miesta sídla spoločnosti MARTICO.

8. Vzťahy medzi užívateľom a spoločnosťou MARTICO, ktoré nie sú upravené v zákone 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a v platnej zmluve o pripojení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií, v týchto všeob. podmienkach a v tarife riadia sa Občianskym zákonníkom.

9. Na zmluvný vzťah medzi užívateľom a spol. MARTICO sa počas celej doby jeho platnosti uplatňujú VP v ich aktuálnom znení.

10. Ak sa niektoré ustanovenie VP stane v obmedzenom rozsahu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

11. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy o pripojení zo strany užívateľa s následkom zrušenia čiastočne alebo kompletne inštalovanej účastníckej prípojky, je užívateľ povinný uhradiť spoločnosti MARTICO všetky preukázateľné náklady vzniknuté so zriadením prípojky do dátumu odstúpenia od zmluvy o pripojení.

ČASŤ XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Tieto všeobecné podmienky v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné všeobecné podmienky.

2.Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že užívateľ je cudzincom.

3.Užívateľ svojím podpisom potvrdzuje, že si VP, Tarifu a ostatné zmluvné dokumenty pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, a na znak súhlasu zmluvu o pripojení slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol tiež najmä oboznámený s nárokmi na požadované technické parametre zariadení užívateľa, so spôsobom užívania služby, úhradou platieb, odstraňovaním porúch, s komunikáciou spol. MARTICO a užívateľa prostredníctvom e-mailovej adresy užívateľa a so všetkým súhlasí.

4.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden originál

5.Tieto všeobecné podmienky boli vydané 27.1.2022 a nadobúdajú platnosť dňom 1.3.2022.